KEMİK VE EKLEM CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

         Madde 1– Derneğin Adı ‘’KEMİK VE EKLEM CERRAHİSİ DERNEĞİ’’ dir.

Derneğin merkezi Kayseri’dir. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ VE FAALİYET ALANLARI

Madde 2– Dernek, gerek ülkemizde, gerekse yurtdışında ve özellikle Türk dili konuşulan ülkelerde Ortopedi ve Travmatoloji Bilim Dalı’nın gelişmesini sağlamak; bu bilim dalında bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapılmasını desteklemek; bu bilim dalını konu alan dergi, kitap ve bunun gibi dokümanların basım, yayın ve dağıtımını yapmak; araştırmacıları teşvik etmek ve ödüllendirmek ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için;

 1. Ortopedi ve Travmatoloji alanında yurt içi ve yurtdışındaki gelişmeleri yakından izlemek ve yaymak için ulusal ve uluslararası ve özellikle Türk Dili konuşulan ülkeler arasında bilimsel toplantıları içeren kongre, seminer, panel, sempozyum ve kurslar düzenlemek, süreli ya da süresiz kitap, dergi, broşür ve bülten gibi yayınların basım ve dağıtımını
 2. Ülkemizde ve özellikle Türk Dili konuşulan ülkelerle birlikte ortak araştırma ve çalışmalar yapmak, bu alandaki mevcut sorunlar için çözüm yolları geliştirmek, halkın ve hastaların aydınlatılması ve eğitimi için çaba göstermek.
 3. Ortopedi ve Travmatoloji alanında mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimler ve kurslar planlamak ve düzenlemek.
 4. Türk Dili konuşulan ülkelerde ve özellikle Yönetim Kurulunun uygun gördüğü yerlerde şubeler açmak.
 5. Gerektiğinde yurtdışından araştırıcı, eğitici ve konuşmacı davet etmek ve davetlere katılmak.
 6. Ülkemizde ve Türk Dili konuşulan ülkelerde Ortopedi ve Travmatoloji alanında çalışanların ulusal ve uluslararası araştırma projelerini desteklemek ve yönlendirmek. Uluslararası toplantılara katılacak genç araştırmacılara Yönetim Kurulunun belirleyeceği kriterlere göre mali destekte bulunmak.
 7. Ortopedi ve Travmatoloji konularında hastane, poliklinik, tıp merkezi ve diğer tıbbi kuruluşlar ile işbirliği yapmak. Kurulmuş olan bir işletmeyi, şirketi ya da marka, unvan veya isim hakkını devir almak, bu konularda eğitim kurumları kurmak ve işletmek.
 8. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
 9. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
 10. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 11. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 12. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 13. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 14. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yardım ve bağış toplamak, almak, vermek; şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul etmek.
 15. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 16. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
 17. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 18. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 19. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 20. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
 21. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 22. Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,

Derneğin Faaliyet Alanı

         Dernek, sağlık ve bilim  alanında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir. Dernek siyasetle uğraşmaz. Siyasi konularda toplantı ve seminer düzenleyemez.

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

Madde 3– Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip, üyeliği ile ilgili kanunla yasaklanmamış olanlar derneğe üye olabilirler. Üyelikler Asil ve Onursal olmak üzere iki şekildedir.

 1. Asil Üyeler: 18 yaşını tamamlamış, temyiz kudretine sahip, hak ve fiil ehliyeti olan, medeni haklara sahip, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından biriyle mahkum olmamış fiili ehliyete sahip tıp alanında lisans eğitimini tamamlamış Ortopedi ve Travmatoloji uzmanları ve asistanları, iki asil üyenin teklifi ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile  asil üyeliğe kabul edilir. Üyelik müracaatı yazılı olarak yapılır.
 2. Onursal Üyeler: Yurt içinde ve dışındaki çalışmalarıyla Ortopedi ve Travmatoloji alanında yüksek başarılar sağlamış ve katkıda bulunmuş bilim adamları ile Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olmadığı halde kas-iskelet hastalıklarının tanı, tedavi ve rehabilitasyonu ile ilgili alanlarda çalışanlar ve Türk vatandaşı olmayan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları Yönetim Kurulu Kararıyla Onursal Üyeliğe kabul edilir. 65 yaşını dolduran asli üyeler diledikleri takdirde Onursal Üyeliğe geçirilir. Bu onursal üyelerden aidat alınmaz ve ulusal kongrelere kayıt ücreti ödemeden katılırlar. Onursal Üyeler dernek Genel Kurulunda oy kullanamaz, Yönetim Kurulunda görev alamaz.

Derneğe üye olabilmek için, iş bu tüzüğün Madde 3 ve 3A da’ki özelliklere sahip kişiler, çalışma durumlarını gösterir belgenin eklendiği başvuru formunu tanzim edip imzaladıktan sonra Yönetim Kuruluna bir dilekçe ile ibraz ederler. Üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.  

ÜYELİKTEN ÇIKMA

         Madde 4-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

         Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

         Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

         Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

DERNEK ORGANLARI   

         Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Denetim Kurulu,
 4. Onur Kurulu

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI, ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ          

         Madde 7– Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.

         Genel kurul;

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

         Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir

         Olağan Genel Kurul, iki yılda bir, Nisan ayı içerisinde, Dernek Merkezinin olduğu yerde veya derneğin düzenlediği Kemikeklem Kongresi’nin yapıldığı ilde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. O yıl Kemikeklem Kongresi herhangi bir nedenle düzenlenememişse Dernek Merkezinin olduğu yerde yapılır.

         Olağanüstü Genel Kurul, Dernek Merkezinin olduğu yerde yapılır.

Çağrı Usulü

         Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

         Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

         Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

         Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

         Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

         Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

         Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

         Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

         Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

         Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

         Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Yönetim kurulu genel kurul tutanak ve belgelerini bir üst yazı ile 30 gün içerisinde mahalli mülki amirliğe teslim eder.

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

         Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa yönetim organlarının seçimi dışındaki oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

         Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

         Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulun başlıca görev ve yetkilerini oluşturur.

 1. Dernek organlarının iki yıl süre için gizli oyla seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
 6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
 7. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 8. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 9. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 10. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 11. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 12. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 13. Derneğin vakıf kurması,
 14. Derneğin fesih edilmesi,
 15. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 16. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 17. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, ÇALIŞMASI, GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulunun Teşkili ve Çalışması

          Madde 10Yönetim kurulu; dokuz asil ve dokuz yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. Bir kişi birden fazla dönem başkanlık yapabilir, ancak arka arkaya olan başkanlık iki dönemden fazla olamaz. Daha önce yönetim kurulu üyeliği yapan üye tekrar yönetim kuruluna seçilebilir.  Başkan derneğin tüzel kişiliğini temsil eder. Yönetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulu; Başkanın daveti ile toplanır ve gündemindeki konuları karara bağlar. Yönetim Kurulu Başkan bulunmadığında yaşça kıdemli olan Başkan Yardımcısı başkanlığında toplanır. Başkanın görevden ayrılması halinde bu görevi ilk Genel Kurul’a kadar Yönetim Kurulu’nun görevlendireceği Başkan Yardımcısı yürütür. Yönetim Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu iki oy sayılır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

         Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Genel Kurul tarafından verilen kararları uygulamak,
 2. Derneğin amacına varmak için 2. maddede yazılı işler üzerinde çalışmak ve teşebbüsleri yapmak ve gerekli ise asli üyeleri aynı işler için şahıs ve komisyon halinde görevlendirmek,
 3. Genel kurula sunulacak teklifleri hazırlamak,
 4. Kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutmak,
 5. Masrafları kabul ve onaylamak, Denetleme Kurulunca genel işlemler ve bütçe durumu hakkında sunulan raporu incelemek,
 6. Ulusal ya da uluslararası kongre ve diğer bilimsel toplantıların yapılmasını kararlaştırmak ve bu etkinlikleri düzenlemek,
 7. Yayınlanacak eserleri, mali bakımdan desteklenecek araştırmaları inceleyerek karara bağlamak, yapılacak sosyal hizmetleri ve yurt içinde ve dışında kongre ve bilimsel toplantılara dernek adına katılacakları görevlendirmek, gerekli görülen durumlarda mali destek sağlamak, uluslararası ilişkilerde görev alacak ulusal dernek temsilcilerini belirlemek,
 8. Derneğin amacına varmak yolunda resmi ve özel kuruluş ve kurumlarla hakiki ve hükmü şahsiyetlerle münasebetler tesis ve idame etmek,
 9. Derneğin amacına ulaşması için gerekli personel istihdamını sağlanmak, süreli ya da süresiz olarak mali müşavir ve hukuk müşaviri gibi danışmanlardan hizmet almak, hizmet sözleşmesi ve vekaletname tanzim etmek,
 10. Bütçenin fasılları arasında zaruri sebeplerle değişiklikler yapmak, tahminden fazla gelir olursa bunu lüzumlu fasıllara eklemek,
 11. Lüzumu halinde derneğin borçlanmasına, bu borçlanmanın şekline (Gayrimenkul alımı, kredili mal ve hizmet alımı veya nakit borçlanma), miktarına ve süresine karar vermek.
 12. Derneğin amacına uygun olarak koruyucu, tedavi edici ve eğitici tesis ve işletmeler kurmasına karar vermek, bunlara ait protokolleri yapmak, yönetmek, kadrolarını yapmak tayin ve azillerini düzenlemek ve uygulamak,
 13. Derneğin alt kuruluşlarına ait iç yönetmeliğini ve başka kuruluşlarla işbirliği ilkelerini hazırlamak ve uygulamak,
 14. Gerektiğinde üyelere uyarıda bulunmak, Onur Kuruluna göndermek ya da üyeliklerine son vermek,
 15. Onursal üyelerin seçimi için Genel kurula teklifte bulunmak,
 16. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
 17. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 18. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 19. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 20. Şube açılmasını Genel Kurul’a önermek,
 21. Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 22. Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
 23. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 24. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 25. Her faaliyet yılı sonunda yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 26. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 27. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 28. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 29. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Dernek yönetim kurulu, alacağı karar ile bu işlerini dernek muhasebesi veya iktisadi işletme muhasebesi üzerinden yapabilir.

 

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, ÇALIŞMASI, GÖREV VE YETKİLERİ

Denetim Kurulunun Teşkili ve Çalışması, Görev ve Yetkileri

         Madde 11-Denetim kurulu, üç asil ve üç yedek  üye olarak genel kurulca seçilir.

         Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri   

         Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. İki yıllık süre sonunda elde ettikleri bilgileri içeren bir rapor hazırlayarak Genel Kurul Toplantı salonunda sunulmak üzere yönetim kuruluna verir.

         Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

ONUR KURULU

         Madde 12. Onur Kurulu Genel Kurulda seçilen 3 üyeden ve geçmiş başkanlardan oluşur. Onur Kuruluna seçilebilmek için Tüzükte yer alan asil üyelik şartlarına ek olarak Ortopedi ve Travmatoloji alanında en az 15 yıllık deneyimi olmak ve 45 yaşını aşmış bulunmak gerekir. Onur Kurulu meslek onurunun korunması için her türlü tedbiri almak ve gerekirse üyenin ihracı için Yönetim Kuruluna öneri götürmek yetkisindedir.     

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

         Madde 13-Defter tutma esasları;

         Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

         Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

         Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

         Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

         Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

         Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 2. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 3. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 4. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 7. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

 1. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 • (a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
 • Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilançonun Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

DERNEĞİN GELİR  VE GİDERLERİ

Madde 14. Derneğin gelir kaynakları ve giderleri aşağıdaki kalemlerden oluşur;

Derneğin Gelirleri

 1. Üyelik aidatı (Yıllık aidat 100 TL olup; bunu artırmaya ve eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir)
 2. Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,
 3. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 4. Derneğin mal varlığından ve amaç ve hizmet konularına uygun çalışma ve faaliyet konu ve biçimlerinden elde edilen gelirler,
 5. Yurt içi ve yurt dışı dernekler ve kuruluşlar ve devlet kurumları tarafından yapılacak yardımlar,
 6. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 7. Özel hastane, klinik, poliklinik, okul, ortez – protez atölyesi ile, rehabilitasyon merkezleri ve buna bağlı tesislerden elde edilecek gelirler,
 8. Düzenlediği veya katılımcı olduğu bilimsel toplantı ve kongrelerden elde edilen gelirler,
 9. Satışı derneğe bırakılmış ve bağışlanmış taşınmaz malların ve eserlerin gelirleri,
 10. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacıyla kurulan iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar ve sandıklardan elde edilen gelirler,
 11. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 12. Diğer gelirler.

Derneğin Giderleri

Derneğin giderleri şunlardır:

 1. Genel Kurul giderleri
 2. Toplantı giderleri
 3. Yayınlanacak kitap ve benzeri basılı materyal giderleri
 4. Derneğin amacına uygun her türlü faaliyetin gerektirdiği giderler
 5. Personel giderleri

Her çeşit sarfiyatta ödeme amiri Başkan veya Yönetim Kurulu’nun görevlendireceği üyelerden biridir.

Dernek, Ortopedi ve Travmatoloji alanına hizmet etmiş kişileri ödüllendirmek veya araştırmacıları teşvik etmek amacıyla teşvik, bilim ve hizmet ödülleri verebilir. Bu ödüllere ilişkin kurallar Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan özel yönergelerle belirlenir. Ödüllerin verilme sıklığı, şekil ve miktarı da Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Madde 15-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

BEYANNAME VERİLMESİ

         Madde 16-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

 

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

         Madde 17-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

         Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

Taşınmazların Bildirimi

         Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

         Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

         Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

         Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

         Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

         Madde 18-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

         Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

         Madde 19-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU

         Madde 20-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

 

ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ

         Madde 21-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER

         Madde 22- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

         Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

         Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de  uygulanır.

 

ŞUBELERİN GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ

         Madde 23-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

         Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Ocak ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

         Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

         Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

         Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

         Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 

TEMSİLCİLİK AÇMA

         Madde 24-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

         Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.           

 

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

         Madde 25-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

         Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

         Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

         Madde 26-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

         Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

         Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

         Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye halinde KEMİK VE EKLEM CERRAHİSİ DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.

         Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.

         Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen Türk Tıp Derneklerinden birine devredilir.

         Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

         Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

         Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

         Madde 27-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

         Derneğin 29.04.2019 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında tüzüğün sadece 10. Maddesi’nin 1.paragrafı kısmen değiştirilmiş olup, eski ve yeni hali aşağıdaki gibidir.

TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLEN 10.MADDESİNİN 1.PARAGRAFININ ESKİ HALİ

 

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, ÇALIŞMASI, GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulunun Teşkili ve Çalışması

         Madde 10Yönetim kurulu; yedi asil ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. Bir dönem başkanlık yapan üye bir daha başkan olamaz. Daha önce yönetim kurulu üyeliği yapan üye tekrar yönetim kuruluna seçilebilir.  Başkan derneğin tüzel kişiliğini temsil eder. Yönetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLEN 10.MADDESİNİN 1.PARAGRAFININ YENİ HALİ

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, ÇALIŞMASI, GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulunun Teşkili ve Çalışması

         Madde 10Yönetim kurulu; dokuz asil ve dokuz yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. Bir kişi birden fazla dönem başkanlık yapabilir, ancak arka arkaya olan başkanlık iki dönemden fazla olamaz. Daha önce yönetim kurulu üyeliği yapan üye tekrar yönetim kuruluna seçilebilir.  Başkan derneğin tüzel kişiliğini temsil eder. Yönetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

                        KEMİK VE EKLEM CERRAHİSİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

                                                                       Başkan

                                                                   Vedat Şahin

 

  Başkan Yardımcısı                                Sekreter                                                  Sayman

      C.Yıldırım Türk                            Serkan İltar                                       İbrahim Karaman

 

            Üye                                                    Üye                                                               Üye             

Ş. Sarper Gürsu                               Doğan Atlıhan                                        Cengiz Aldemir  

 

                              Üye                                                                      Üye

                  Zekeriya Öztemur                                               Gökhun Arıcan